Denne beskrivelse består af 5 deldokumenter:

Generel beskrivelse af praktikstedet

  1. Beskrivelse af institutionen som praktiksted
  2. Uddannelsesplan for 1. praktikperiode (P1)
  3. Uddannelsesplan for 2. praktikperiode (P2)
  4. Uddannelsesplan for 3. praktikperiode (P3)

Beskrivelsen er udarbejdet af praktikstedet, hvis der er tvivl om indhold, fejl eller lignende i beskrivelsen bedes du rette kontakt til institutionen pr. mail eller telefon.

Redigeret af institutionen den 06.02.2014

1._Generel beskrivelse af praktikstedet

Institutionens adresse m.v.
Adresse Nørrebros Børnehave
Neergårdsvej 9
4800 Nykøbing F.
Telefon 54851723
E-mail kontakt@nørrebrosbørnehave.dk
Hjemmeside www.nørrebrosbørnehave.dk
Generelle oplysninger om institutionen
Leder Annemarie Dunk
Institutionens åbningstider Mandag-torsdag 6:30 - 17:00, fredag 6:30 - 16:00
Organisatoriske tilknytning Privat
Institutionstype Børnehave
Generelle oplysninger om brugerne
Antal bruger Max. 37 børn
Karakteristik af brugerne Børn i alderen 2½ - 6 år indenfor normalområdet
Ydereligere oplysninger om institutionen
Institutionens formål Nørrebros Børnehave er en privat institution.
Institutionens organisering Børnene er delt i to grupper. Blå Stue og Grøn Stue med max. 17/18 børn i hver gruppe.
Grupperne er aldersintegreret.
Faggrupper på institutionen 1 leder (pædagoguddannet)
2 pædagoger
1 pædagogmedhjælper
1 medhjælp i køkkenet
Pædagogiske arbejdsmetoder Vi prioriterer rummelighed, tryghed og trivsel højt og giver dit barn en rolig hverdag med nærvær og omsorg samt tid til fordybelse.
Skabe tryghed for at give børnene mulighed for at udvikle sig. Skabe mulighed for fri leg hvorigennem børnene lærer om livet. Skabe respekt for hinanden.
Tværprofessionelt samarbejde Efter behov samarbejder vi med:
Talepædagog
Støttepædagog
Psykolog
Ergoterapeut
Sprogpædagog (til to-sproget børn)
Sproggruppepædagog
Sagsbehandler
2._Beskrivelse af institutionen som praktiksted
Praktik kontaktperson Annemarie Dunk
1. praktikvejleders navn Annemarie Dunk
1. praktikvejl. uddannelse Pædagoguddannelse fra Storstømsseminariet 1995
Praktikvejlederkursus fra Storstrømsseminariet 1997
2. praktikvejleders navn -
2. praktikvejl. uddannelse -
3. praktikvejleders navn -
3. praktikvejl. uddannelse -
Kontakt til uddannelsesinstitutionen Det er praktikvejlederens ansvar at der skabes kontakt til uddannelsesinstitutionen hvis der er problemer / bekymringer i praktikforløbet som ikke kan løses på praktikinstitutionen
Organisering af praktikvejledningen Der afsættes 1 time om ugen til vejledning.
Vejledningen finder sted i arbejdstiden og afholdes i mødelokale.
Den studerende laver dagsorden.
Vejledning kan udsættes/aflyses ved ferie, sygdom eller anden aktivitet, som gør at vejledningen ikke kan afvikles i pågældende periode.
Arbejdsforhold (praktikperiode 1) Det forventes ikke at den studerende arbejder alene.
Institutionens holdning er dog at den studerende skal nå så mange forskellige arbejdsopgaver og oplevelser som muligt.
Den studerende vil blive tilbudt at deltage i personalemøder, kurser, forældresamtaler, forældrearrangementer mm. i det omfang det er muligt.
Eksempel på arbejdsplan Arbejdsplan (grundplan) aftales på første besøg i institutionen.
Der forsøges at tage hensyn til afhentning af egne børn, sport mm.
Institutionen er lukket på helligdage.
Der er personalemøde en gang om måneden kl 17:00 - 20:00 + en times stuemøde pr. måned.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF'er) der er fælles for de tre praktikperioder

En beskrivelse af hvordan den studerende kan arbejde med hvert af disse fælles centrale kompetence- og færdighedsmål. Beskrivelsen dækker alle tre praktikperioder.

CKFa - Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis:

Vi betragter børnene som selvstændige individer, der gennem relationer til andre børn og voksne lærer egne behov at kende og udvikler evnen til at indgå i fællesskaber og skabe venskaber, som et vigtigt fundament for en god barndom.
Institutionernes opgave er, i samarbejde med forældrene at drage omsorg for at børnene føler sig værdsat, set og støttet samt tilgodese barnets fysiske, psykiske og sociale behov.
Personalet skal indgå i det forebyggende arbejde og sikre at børn med særlige behov får den støtte, de har krav på.

CKFb - Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis:

Nørrebros Børnehave ligger i byen.
Huset, som er bygget til institution i 1946, er i tre plan og har mange små rum.
Legepladsen er lille, men godt indrettet med mulighed for motorisk udvikling.
Vi har en bred kulturel og samfundsmæssig sammensætning af børn med god forældreopbakning.

CKFc - Praktikstedets målgruppe og dennes behov, livskvalitet, udvikling og læring:

Børnehavebørn i alderen 2½ - 6 år.
Gruppen har behov for gennem udfoldelsesmuligheder, tryghed og omsorg at blive klar til (skole)livet.
De bør forlade børnehaven med en selvopfattelse der gør dem i stand til at tænke, handle og begå sig.

CKFd - Etik, værdier og menneskesyn:

Personalet skal være nærværende og omsorgsfuldt og respektere det enkelte barns behov; de skal sikre en hverdag hvor der både lægges vægt på planlagte aktiviteter og gives plads til børnenes selvstændige leg og spontanitet.
Hverdagen skal foregå i en rar og hyggelig atmosfære, hvor omgangsformer og tonen afspejler respekt for hinanden.

CKFe - Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis:

Det forventes at den studerende deltager i de arbejdsopgaver som der er i forhold til børnene mens de er i institutionen.
Det forventes at den studerende fører logbog som arbejdsredskab; bl.a. til brug i vejledningstimerne.

3._Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Den pædagogiske relation

Institutionen som praktiksted i 1. periode:

Det forventes at den studerende deltager aktivt i det daglige arbejde med børn, personale og forældre.
Gør sig pædagogiske og teoretiske overvejelser i forhold til arbejdet, herunder anvende viden og færdigheder fra fagene.
At den studerende reflekterer over egne og institutionens pædagogiske holdninger.
Det forventes også at den studerende møder til tiden, er forberedt til vejledningstimerne (bl.a. ved at have lavet dagsorden) og fører logbog.

P1 Anbefaling af litteratur:

www.nørrebrosbørnehave.dk
www.frie.dk

1. praktikperiodes faglige kompetencemål

Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan

a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,

b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af  relationer,

c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,

d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

1. praktikperiodes centrale kundskabs- og færdighedsområder

En beskrivelse af hvordan den studerende kan arbejder med hvert af periodens centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF'er), for at opnå de faglige kompetencemål for perioden.

P1 CKFa - Samspil og relation mellem deltagerne i den pædagogiske proces:

Samspil og relation sker både én til én, i den lille gruppe og i den store gruppe.
Det er den studerendes opgave at være synlig og give plads til børnene, at turde bruge sig selv og sætte grænser.

P1 CKFb - Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen:

Som udgangspunkt evner børnene at skabe kontakt, være nysgerrige og har trang til at mestre. De er engageret i at udvikle, lære og udfolde sig i livet - men det anhænger alt sammen af den kontakt de tilbydes.
Den studerendes opgave er bl.a. at være opmærksom på betydningen af sig selv som rollemodel.

P1 CKFc - Kommunikation, samspil og konflikt i relationen:

Den studerende skal være en del af et voksenteam, som sætter normerne for kommunikation, samspil og konklikthåndtering; men samtidig skal børnene gives en forståelse for deres eget ansvar - børnene skal forstå at det har betydning hvordan man taler til hinanden.

P1 CKFd - Magt og etik i relationen:

Det er den voksnes ansvar hvis magtmisbrug finder sted i relationen.
Det er derfor vigtigt at reflektere og evaluere på sådanne situationer; fx. med en kollega her og nu, på vejledningsmøderne eller personalemøder

4._Uddannelsesplan for 2. praktikperiode - Den pædagogiske inst.

Institutionen som praktiksted i 2. periode:

Vi modtager ikke studerende i denne periode

P2 Anbefaling af litteratur:

2. praktikperiodes faglige kompetencemål

Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan

a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde,

b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser,

c) planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer,

d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis.

2. praktikperiodes centrale kundskabs- og færdighedsområder

En beskrivelse af hvordan den studerende kan arbejder med hvert af periodens centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF'er) for at opnå de faglige kompetencemål for perioden.

P2 CKFa - Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende:
P2 CKFb - Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling:
P2 CKFc - Institutionaliseringens betydning for brugere og udøver af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår:
P2 CKFd - Praktikstedets organisation, kultur og ledelse:
P2 CKFe - Internt og eksternt samarbejde:
P2 CKFf - Magt og etik i den institutionelle ramme:
5._Uddannelsesplan for 3. praktikperiode - Den pæd. profession

Institutionen som praktiksted i 3. periode:

Vi modtager ikke studerende i denne periode

P3 Anbefaling af litteratur:

Faglige kompetencemål for 3 praktikperiode

Målet for 3. praktikperiode er, at den studerende kan

a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession,

b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov,

c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt,

d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og

e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling.

3. praktikperiodes centrale kundskabs- og færdighedsområder

En beskrivelse af hvordan den studerende kan arbejde med hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF'er) for at opnå de faglige kompetencemål for perioden.

P3 CKFa - Professionens arbejdsområder og opgavefelt:
P3 CKFb - Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder:
P3 CKFc - Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder:
P3 CKFd - Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling:
P3 CKFe - Professionsbevidsthed og -identitet:
P3 CKFf - Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver:
Hvilken specialisering er det muligt at arbejde med i institutionen?
Børn og Unge
Mennesker med nedsat funktionsevne
Mennesker med sociale problemer

Specialisering

De faglige kompetencemål er generelle på alle tre specialiseringer.

Målet er, at den færdiguddannede kan

a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen,

b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder,

c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og

d) udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde.

Liniefag på institutionen

Angiv på en skala fra 1 til 5 hvor meget de enkle liniefag er i fokus på institutionen. (1 er ikke i fokus og 5 er meget i fokus)

Sundhed krop og bevægelse
Udtryk, musik og drama
Værksted, natur og teknik

Specialiseringen Børn og Unge

Den studerende følgende muligheder for at arbejde med CKF'erne i relation til specialiseringen ’Børn og unge’

BU CKFa - Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser:
BU CKFb - Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår:
BU CKFc - Inklusion og eksklusion:
BU CKFd - Omsorg, magt og relationsdannelse:
BU CKFe - Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter:
BU CKFf - Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner:
BU CKFg - Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats:
BU CKFh - Forebyggende arbejde og interventionsformer:
BU CKFi - Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende:
BU CKFj - Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud:
BU CKFk - Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole:

Specialiseringen Mennesker med nedsat funktionsevne

Den studerende har følgende muligheder for at arbejde med CKF'erne i relation til specialiseringen ’Mennesker med nedsat funktionsevne’

MF CKFa - Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser:
MF CKFb - Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår:
MF CKFc - Funktionsnedsættelse og livsmuligheder:
MF CKFd - Inklusion og eksklusion:
MF CKFe - Omsorg, magt og relationsdannelse:
MF CKFf - Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle:
MF CKFg - Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen:
MF CKFh - Brugerinddragelse og rettigheder:
MF CKFi - Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger:
MF CKFj - Kompensationsmuligheder:
MF CKFk - Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer:

Specialiseringen Mennesker med sociale problemer

Den studerende har følgende muligheder for at arbejde med CKF'erne i relation til specialiseringen ’Mennesker med sociale problemer’

MS CKFa - Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser:
MS CKFb - Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår:
MS CKFc - Inklusion og eksklusion:
MS CKFd - Omsorg, magt og relationsdannelse:
MS CKFe - Opsøgende arbejde og interventionsformer:
MS CKFf - Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen:
MS CKFg - Brugerinddragelse og rettigheder:
MS CKFh - Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen:
MS CKFi - Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen:
MS CKFj - Truede familier, sorg og krise: