Uddrag af bekendtgørelse nr. 930 af 8. december 1997

§7. Praktikken, jf. § 2, stk. 2, har til formål, at den studerende individuelt og i samarbejde med andre deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde og gennem indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden og erfaring tilegner sig forudsætninger for kvalificeret løsning af pædagogiske opgaver.

Stk.3. Praktikstederne og seminariet samarbejder med henblik på at opfylde praktikkens formål og skabe sammenhæng mellem uddannelsen på praktik-stedet og seminariets undervisning i alle fag/faggrupper, jf. § 4.

Stk.4. Den studerendes pligtige timetal på praktikstedet er i øvelses-praktikperioden gennemsnitlig 30 timer om ugen i 11 uger og i hver af de lønnede praktikperioder gennemsnitlig 32,5 timer om ugen i 24 uger, jf. stk. 7.

Stk.5. Praktikstedet fastlægger ved periodens begyndelse i samarbejde med seminariet og den studerende målene for den studerendes uddannelses-mæssige udbytte af perioden. Målene skal ligge inden for rammerne af de regler om praktikken, der er fastsat i bekendtgørelsen og studieordningen.

Stk.6. Praktikstedets ledelse har ansvaret for, at den studerende under praktikken får vejledning i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i henhold til stk. 5. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholder praktikstedet et møde med seminariet og den studerende. På mødet tilkendegiver praktikstedet, om den studerende kan forventes at nå de fastsatte mål. Er der tvivl herom, drøftes det, hvordan målene vil kunne nås.

Stk.7. I praktikperioderne indkalder seminariet de studerende til under-visning med det formål at supplere uddannelsen på praktikstedet. I øvelsespraktikperioden er der for alle studerende een uges indkald. I hver af de lønnede praktikperioder er der to ugers indkald. Indkaldene kan fordeles over den enkelte praktikperiode.


Uddrag af praktikvejledning, CVU-syd maj 2003

Praktikvejlederen har til opgave at:

 • Igennem handling og vejledning at formidle praktikstedets teoretiske og metodiske overvejelser.
 • Give den studerende mulighed for at afprøve egen praksis.
 • Reflektere sammen med den studerende over praksis
 • Samarbejde om målformulering.
 • Udarbejde praktikudtalelse.

UDDANNELSESPLAN, 2007

Første besøg:

Praktikvejlederen viser rundt og giver en kort præsentation af institutionen.
Aftale om mødetidspunkter – med udgangspunkt i praktikvejleders mødetider.
Praktikvejlederen orienterer om straffeattest (børneattest).
Institutionen orienterer forældrene inden den studerende starter. Den studerende er velkommen til også at præsentere sig selv.
Uddannelsesplan og Velkomstmappe udleveres.

Praktikkens første dag:

 • Den studerende afleverer straffeattest (børneattest) og forventnings-beskrivelse.
 • Mødetider bekræftes / ændres.
 • Praktikvejlederen orienterer om arbejdsgange herunder sygemelding, møder mv.
 • Praktikvejlederen orienterer om eventuelle særlige aftaler eller hensyn vedrørende børn.
 • Praktikvejlederen orienterer om brandsluknings-plan.

Praktikkens første vejledningsmøder:

 • Gennemgang af gensidige forventninger.
 • Udarbejdelse af målformulering.
 • Praktikvejlederen orienterer om børn – egen stue først.
 • Praktikvejlederen orienterer om institutionens tilhørsforhold.
 • Praktikvejlederen orienterer om daglig praksis, forældresamarbejde og eksterne faggrupper.
 • Aftale om vejledningsmøder og planlægning af disse – herunder deadline for dagorden o.lign.
 • Praktikvejlederen orienterer om hjemlån af institutionens fagbøger.
 • Evaluering af de første praktikdage.
 • Planlægning af den kommende uge.

Følgende vejledningsmøder:

 • Evaluering af forventninger / målformulering.
 • Evaluering af ugen som er gået.
 • Planlægning af den kommende uge / periode.
 • (midtvejs) praktikvejlederen gennemgår vurderingsskema, praktikken ”midtvejs-vurderes”.
 • (efter 1/3 af forløbet og fremover) Praktikopgaven drøftes.
 • (2 uger før praktikken slutter) Vurderingsskema gennemgås. Praktikken vurderes og bedømmes godkendt / ikke godkendt.

Vejledning:

 • Vejledning holdes så vidt det er muligt en gang om ugen. Varighed 90 minutter.
 • Vejledningsmøder er det forum, hvor den studerende kan få sparring, råd, vejledning, informationer samt feed back på tanker, spørgsmål og reflektioner.
 • Vejledningsmøder er også det forum, hvor den studerende kan få støtte til den endelige udarbejdelse af målformuleringen.
 • Der vil på vejledningsmøderne foregå en løbende evaluring af praktikken.

Praktikbesøg:

 • Den studerende udarbejder dagsorden.
 • Den studerende planlægger besøget og klarer praktiske opgaver.

Forventninger fra praktikinstitutionen:

 • At den studerende møder til de aftalte tider – eller giver besked ved fravær  / sygdom.
 • At den studerende deltager aktivt i almene / daglige gøremål.
 • At den studerende spørger !!!!!
 • At den studerende tager aktiv del i eget praktikforløb.
 • At den studerende bruger sig selv i praksis.
 • At den studerende er forberedt til vejledningsmøderne og udarbejder en dagsorden.
 • At den studerende deltager i personalemøder, stuemøder samt forældre- og børnearrangementer.
 • At den studerende deltager i eventuelle forældresamtaler, møder med eksterne faggrupper mv. i det omfang institutionen finder, at det er etisk forsvarligt.
 • At den studerende fører dagbog/logbog.

Praktikken vurderes / bedømmes:

 • Praktikvejlederen vil så tidligt som muligt orientere den studerende og vejlede denne, hvis praktikken vurderes ”ikke godkendt”.
 • Praktikvejlederen er ansvarlig for at seminariet orienteres hvis praktikken vurderes ”ikke godkendt” – dette bør ske senest ved midtvejs-evalueringen.
 • Senest 14 dage før praktikperioden er slut bedømmes praktikken ”godkendt” eller ”ikke godkendt”.
 • Praktikvejlederen giver også en skriftlig bedømmelse af praktik-perioden.
 • Senest 14 dage før praktikperioden er slut afleveres vurderingsskema og bedømmelse til den studerende og / eller seminariet.