Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge

I medfør af § 22 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 640 af 14. juni 2007 og § 19 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed fastsættes:

Formål og område

§ 1. Formålet med bekendtgørelsens regler er at opstille forholdsregler for

1) at hindre spredningen af alment farlige sygdomme og øvrige smitsomme sygdomme, der fremgår af liste A og liste B og/eller er anmeldelsespligtige i medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme samt

2) at begrænse spredningen af andre smitsomme sygdomme.

§ 2. Forholdsreglerne gælder for daginstitutioner for børn og unge, skolefritidsordninger samt fritidsklubber og ungdomsklubber, offentlige og private skoler. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre formidlede dagtilbud.

Generelle forholdsregler ved forekomst af smitsomme sygdomme

§ 3. Børn og personale med smitsom sygdom må ikke modtages i institution/skole, når de frembyder smitterisiko.

Stk. 2. Opstår der under opholdet i institutionen/skolen tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted.

Stk. 3. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør embedslægeinstitutionen i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

§ 4. Forekomst af smitsomme sygdomme hos børn eller personale i daginstitutioner, der søges af 0-6-årige, bekendtgøres ved opslag.

§ 5. Embedslægeinstitutionen varetager opgaverne beskrevet i § 1 nr. 1. Den kommunale sundhedstjeneste varetager opgaverne beskrevet i § 1 nr. 2 om fornødent efter bistand fra embedslægeinstitutionen.

Stk. 2. Hel eller delvis lukning af institution/skole kan besluttes af embedslægeinstitutionen. Under lukningen foretages de foranstaltninger, som embedslægeinstitutionen påbyder af hensyn til smitterisikoen. Genåbning kan kun ske med embedslægeinstitutionens godkendelse.

Stk. 3. Embedslægeinstitutionen kan bestemme, at der ved forekomst af smitsomme sygdomme ikke må optages nye børn på institutionen/ skolen.

Anmeldelse og underretning

§ 6. Ved forekomst af eller mistanke om en af de smitsomme sygdomme, der er omfattet af § 1 nr. 1, gælder de i §§ 7-10 anførte bestemmelser om anmeldelse og underretning.

§ 7. Den behandlende læge anmelder hurtigst muligt til embedslægeinstitutionen ethvert tilfælde af sådanne sygdomme, der forekommer hos børn eller personale. I tilfælde af sygdomme omfattet af liste A i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, skal underretningen tillige ske, hvis sygdomstilfældet opstår hos husstandsmedlemmer.

Stk. 2. Anmeldelse i øvrigt sker efter de regler, som sundhedsstyrelsen fastsætter i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§ 8. Embedslægeinstitutionen underretter hurtigst muligt 1) lederen af de berørte institutioner/skoler samt 2) den kommunale sundhedstjeneste om et i henhold til § 7, stk. 1, anmeldt sygdomstilfælde.

Stk. 2. Embedslægeinstitutionen træffer beslutning om, hvilken personkreds, der skal informeres, samt om indholdet af denne information.

§ 9. Lederen af institutionen/skolen formidler den i § 8, stk. 2, omhandlede information til børns og personales hjem.

Stk. 2. I kombinerede institutioner underretter lederen af den institution, hvor sygdommen forekommer, tillige den kombinerede institutions øvrige ledere.

§ 10. I tilfælde af institutions-/skolelederens fravær varetages dennes opgaver i henhold til denne bekendtgørelse af lederens stedfortræder.

Forskellige bestemmelser

§ 11. Sundhedsstyrelsen udarbejder i tilslutning til denne bekendtgørelse en Vejledning om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 100 af 7. marts 1983 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.


Sundhedsstyrelsen, den 13. december 2007

Jesper Fisker
/ Else Smith