Forældre, hvor én eller begge forældre holder barsel, kan søge om en deltidsplads på 30 timer. Deltidspladsen er fast mandag til fredag mellem klokken 8 og 14.

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode. Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.

I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen. Dokumentationen kan f.eks. bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.

Deltidspladsen begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned. Hvis dit barn i forvejen er indmeldt på en fuldtidsplads, gælder udmeldelsesvarslet. Deltidspladsen skal søges mindst to måneder inden deltidspladsen skal gælde. Opsigelse af deltidspladsen skal ske mindst en måned før ophør.

Dit barn vil have mulighed for at deltage i børnehavens pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som for eksempel udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud, som rækker ud over den fastlagte tidsramme, dog kan de 30 timer ikke overskrides.

Ved deltidspladser er det en forudsætning at barnet afleveres og hentes indenfor den aftalte tidsramme. Ved tre overskridelser overgår pladsen automatisk til en fuldtidsplads.

Forældrebetalingen for deltidspladser er 25% af bruttodriftsudgifterne. Kontakt lederen for at få oplyst forældrebetalingen for en deltidsplads. Du kan søge økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads. Søskendetilskud gælder også deltidspladser.