§ 1 Institutionens forankring

Institutionens navn er Nørrebros Børnehave, beliggende Neergårdsvej 9, 4800 Nykøbing Falster. Nørrebros Børnehave har hjemsted i Guldborgsund Kommune.

§ 2 Institutionens formål

Nørrebros Børnehave drives i henhold til dagtilbudsloven til enhver tid gældende regler for private institutioner i Guldborgsund Kommune.

Nørrebros Børnehaves formål er, at udgøre et pædagogisk tilbud til børn i alderen 2-6 år. Nørrebros Børnehave er åben for alle børn, uanset etnisk oprindelse, tro eller politisk orientering. Nørrebros Børnehave drives som not-for-profit.

Nørrebros Børnehave er et led i Guldborgsund Kommunes generelle og forebyggende tilbud til børn og skal i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed.

§ 3 Institutionsledelsen

Den private institutionsledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af Nørrebros Børnehave.

§ 4 Institutionsbestyrelsens sammensætning

Institutionsbestyrelsen består af 5 medlemmer med stemmeret. Tre medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre, et medlem er medarbejderrepræsentant og et medlem er udpeget af bestyrelsen som særlig fagperson for en periode på op til 4 år af gangen; jf. § 7.

Ud over institutionsbestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. Suppleanterne for institutionsbestyrelses-medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Suppleanten for medarbejderrepræsentanten vælges for 2 år af gangen.

Lederen af Nørrebros Børnehave deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Suppleanterne for institutionsbestyrelsesmedlemmerne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5 Valg af institutionsbestyrelsesmedlemmer

Tre institutionsbestyrelsesmedlemmer, samt suppleant for disse, vælges af og blandt forældre med børn i Nørrebros Børnehave på et forældremøde inden udgangen af september måned.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år, indtil nyvalg har fundet sted. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Indehavere af forældremyndigheden til børn i institutionen er valgbare til og har valgret som institutionsbestyrelsesmedlem og som suppleant. Dog kan også personer, som på valgets tidspunkt har den faktiske omsorg for barnet, have valgbarhed og valgret, jf. Socialministeriets vejledning om forældrebestyrelser 1995.

Det er muligt for institutionsbestyrelsesmedlemmer at søge genvalg, såfremt kriterierne er opfyldt.

Fastansatte medarbejdere i Nørrebros Børnehave er ikke valgbare som institutions-bestyrelsesmedlem.

Valg af institutionsbestyrelsesmedlemmer sker ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når der er foreslået flere kandidater end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. I tilfælde af stemmelighed, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Ved valg af institutionsbestyrelsesmedlemmer kan der afgives én stemme pr. barn.

§ 6 Valg af medarbejderrepræsentant

En medarbejderrepræsentant og suppleant for denne vælges på et personalemøde i september måned. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år, indtil nyvalg har fundet sted. Lederen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant eller suppleant.

Fastansat pædagogisk personale i Nørrebros Børnehave er valgbart og har valgret til valget som medarbejderrepræsentant og suppleant til institutionsbestyrelsen.

§ 7 Valg af særlig fagperson

Institutionsbestyrelsen kan udpege en særlig fagperson, som medlem af institutionsbestyrelsen for en periode på op til 4 år af gangen.

Såfremt institutionsbestyrelsen ikke ønsker at udpege en særlig fagperson som medlem af institutionsbestyrelsen, vælges et fjerde institutionsbestyrelsesmedlem blandt forældrene i Nørrebros Børnehave; jf. § 5.

§ 8.1 Generalforsamling

Forældremødet er at betragte som generalforsamling. Forældremødet er Nørrebros Børnehaves øverste myndighed.

Forældremødet afholdes én gang årligt inden udgangen af september. Forældremødet indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.

Møde- og stemmeberettigede på forældremødet er alle forældre; dog kun med én stemme pr. barn. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Dagordenen for det ordinære forældremøde skal indeholde følgende punkter:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  4. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på forældremødet, skal være institutionsbestyrelsen i hænde senest 21 dage før forældremødet.

Forældremødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager.

§ 8.2 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinært forældremøde kan afholdes, når institutionsbestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de valgbare forældre fremsætter skriftlig begrundet anmodning over for forpersonen eller institutionsbestyrelsen. I sådanne tilfælde skal forældremødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget af forpersonen eller institutionsbestyrelsen.

Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært forældremøde er 8 dage.

§ 9 Konstituering og beslutninger

Institutionsbestyrelsen konstitueres med forperson og næstforperson på det førstkommende møde efter forældremødet med valg til institutionsbestyrelsen. Konstitueringen foretages senest 14 dage efter der har været afholdt valg til institutionsbestyrelsen. Kun forældrerepræsentanter kan vælges som forperson og næstforperson.

Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal; med mindre andet er anført. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesforpersonen den afgørende stemme.

Over institutionsbestyrelsens møder føres et referat, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10 Institutionsbestyrelsesmedlemmernes udtræden og inhabilitet

Et forældrevalgt medlem udtræder af institutionsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når medlemmets barn udmeldes af institutionen, hvorefter suppleanter indtræder for den resterende del af valgperioden.

Dog udtræder et forældrevalgt medlem først institutionsbestyrelsen ved det førstkommende forældremøde med valg til institutionsbestyrelsen, hvis medlemmets barn udmeldes i Nørrebros Børnehave på grund af skolestart.

En medarbejderrepræsentant udtræder af institutionsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra lederen/bestyrelsen. Suppleanten indtræder som medarbejderrepræsentant for den resterende del af valgperioden.

I afskedigelsessager samt andre personalesager, er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen inhabil og deltager derfor ikke i drøftelsen af disse emner.

§ 11 Institutionsbestyrelsesmøder

Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. I samarbejde med lederen indkalder forpersonen til og leder møderne. Institutionsbestyrelsesmødet indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.

Leder og forperson / næstforperson skal deltage i alle bestyrelsesmøder.

Institutionsbestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt og af denne grund er bestyrelsesmøderne lukkede og udenforstående personer kan kun deltage, såfremt de er inviteret af institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen kan beslutte at indbyde andre til at deltage i møderne.

Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange afholdelse af møde gennem henvendelse til forpersonen. I tilfælde af forpersonens afgang, bortrejse, sygdom gennem længere tid el. lign. træder næstforpersonen i funktion som forperson.

§ 12 Honorering

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 13 Institutionsbestyrelsens beslutningsdygtighed

Institutionsbestyrelsen påser, at Nørrebros Børnehaves administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til Nørrebros Børnehaves formål og de regler, der til enhver tid er gældende for Nørrebros Børnehaves ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over Nørrebros Børnehaves daglige ledelse og drift, kræver godkendelse af institutionsbestyrelsen.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører Nørrebros Børnehaves kapital, kræver tilslutning fra 4/5 af institutionsbestyrelsesmedlemmerne.

§ 14.1 Institutionsbestyrelsens kompetence

Nørrebros Børnehave ledes af institutionsbestyrelsen under ansvar for forældremødet.

Mellem forældremøderne er institutionsbestyrelsen øverste besluttende myndighed. Institutionsbestyrelsen udøver Nørrebros Børnehaves ejerskab og varetager Nørrebros Børnehaves økonomi. 

Institutionsbestyrelsen er arbejdsgiver for Nørrebros Børnehaves leder og øvrige ansatte.

Nørrebros Børnehave ledes til daglig af en ansat leder under ansvar for bestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen delegerer den pædagogiske ledelse, daglige drift, ansættelseskompetence og myndighed i øvrigt til denne leder.

Bemyndigelsens overordnede form og indhold kan beskrives skriftligt over for lederen, såfremt institutionsbestyrelsen og/eller lederen ønsker det.

Bemyndigelsen kan ikke omfatte ansættelseskompetence i forhold til ledende personale. Uanset lederens bemyndigelse kan bestyrelsen til enhver tid konkret kræve involvering i og/eller godkendelse af lederens dispositioner herunder i sager om ansættelse, drift samt opfyldelse af dagtilbudslovens krav/regler.

§ 14.2 Institutionsbestyrelsens tavshedspligt

Institutionsbestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen er forpligtet til, at orientere nye institutionsbestyrelsesmedlemmer herom. Nye institutionsbestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

§ 15 Lederens ansvar

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift. Derudover har lederen ansvar for:

Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan og udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Læreplanen skal evalueres mindst hvert 2. år bl.a. med henblik på udvikling.

Offentliggørelse af den pædagogiske læreplan samt evalueringen heraf.

Gennemføre sprog- og motorikscreening.

Udarbejdelse og evaluering at APV.

§ 16 Lukkedage

Institutionsbestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen. (Nørrebros Børnehave har pasningsforpligtigelse, hvis der er behov herfor.)

§ 17 Optagelse, opsigelse og udmeldelse

Nørrebros Børnehave træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn.

Ved henvendelse til Nørrebros Børnehave udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i Nørrebros Børnehave sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende have fortrin.

Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med et varsel på mindst en måned (løbende måned + en hel måned).

Opsigelse fra Nørrebros Børnehaves side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske skriftligt med et varsel på mindst en måned (løbende måned + en hel måned).

Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

§ 18 Forældrebetaling

Institutionsbestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse. Nørrebros Børnehave varetager opkrævning af forældrebetalingen.

Der ydes søskenderabat og økonomisk fripladstilskud, jf. gældende lovgivning.  Det påhviler lederen af Nørrebros Børnehave at gøre forældrene bekendt med reglerne og størrelsen af forældrebetalingen.

§ 19 Hæftelse

Nørrebros Børnehave hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtigelser.

Nørrebros Børnehave tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen, et bestyrelsesmedlem og lederen i forening.

Bestyrelsen kan godkende, at lederen, forperson, kasserer og/eller Nørrebros Børnehaves regnskabsfører kan råde over dankort og netbank til institutionens bank/giro konti hver for sig.

Ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Nørrebros Børnehave af den samlede bestyrelse.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører Nørrebros Børnehaves kapital, kræver tilslutning fra 4/5 af institutionsbestyrelsesmedlemmerne.

Der påhviler ikke institutionsbestyrelsen medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Nørrebros Børnehave.

§ 20 Økonomi

Nørrebros Børnehaves regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Nørrebros Børnehaves regnskab føres af Accountor Institutionsservice A/S og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor.

Eventuelt overskud skal anvendes til udviklingsformål i Nørrebros Børnehave.

§ 21 Vedtægtsændring

Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige af bestyrelsens medlemmer samt orientering til Guldborgsund Kommune. Såfremt denne ikke gør indsigelser indenfor 14 dage efter modtagelsen, opfattes ændringerne som godkendt.

§ 22 Tilsyn

Guldborgsund Kommunen fører tilsyn med Nørrebros Børnehave.

§ 23 Institutionens nedlæggelse

Beslutning om nedlæggelse kræver tilslutning fra 4/5 af bestyrelsens medlemmer, og i tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen samt evt. ejendom, efter beslutning fra 4/5 af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til et tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål.


Vedtægter godkendt den 26.01.2023
af institutionsbestyrelsen for Nørrebros Børnehave

Christoffer Friis-Lise
Forperson

Nina Skatt Trabjerg
Næstforperson

Vicki Røpke Damsgaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

Anja Mariager Ryberg
Bestyrelsesmedlem

Wickie Varkila
Bestyrelsessuppleant

Christina Jensen
Bestyrelsessuppleant

Charlotte Gohlke Bendtsen
Medarbejderrepræsentant

Mail den 9. februar 2023
Guldborgsund Kommune