§ 1 
Foreningen er en støtteforening, hvis formål er at yde praktisk, social og økonomisk støtte som børn i Nørrebros Børnehave vil få glæde af.

§ 2
Forældre/værger til indmeldte børn i Nørrebros Børnehave er automatisk medlemmer i støtteforeningen og som medlemmer kan herudover optages alle interesserede. Medlemskab for øvrige interessenter opnås ved at skrive en mail til kontakte@nbhave.dk

Ophør af medlemskab:
For forældre/værger ophører medlemskabet automatisk, når barnet stopper i Nørrebros Børnehave. Alle medlemmer kan til enhver tid udmelde sig af foreningen ved at give skriftlig besked herom til kontakt@nbhave.dk

§ 3

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned og i forlængelse af børehavens forældremøde.

3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-7 medlemmer. I denne bestyrelse må maksimalt en være ansat i Nørrebros Børnehave. Der kan maksimalt kan være en repræsentant fra en husstand.

4. Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling skriftligt med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.

5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6. Dagorden for generalforsamling skal indeholde:

  • Bestyrelsens beretning
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen.
  • Eventuelt.

7. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen mindst 21 dage før generalforsamlingen afholdes.

8. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages, hvis mindst et medlem ønsker det.

Stemmeafgivelse skal ske ved personligt fremmøde og der afgives en stemme pr. medlem.

§ 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil og skal ske, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 7 dages varsel – vedlagt dagsorden.

§ 5
Bestyrelsen leder foreningen under ansvar for generalforsamlingen og vælger af sin midte forperson, næstforperson og kasserer. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme, dog er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.

Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes påkrævet eller når et andet medlem af bestyrelsen anmoder herom.

Der udpeges et medlem i bestyrelsen af bestyrelsen til at være repræsentant for støtteforeningen i bestyrelsen for Nørrebros Børnehave.

§ 6
1. Foreningens formue genereres via frivillige indbetalinger til foreningen, via kagesalg, auktioner eller indtjening fra øvrige arrangementer og aktiviteter eller via fondsansøgninger.

4. Kassereren fører regnskab og betaler alle regninger.

5. Foreningens formue anvendes på Nørrebros Børnehave som angivet i §1. Formuen må dog ikke være negativ.

6. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 7
Ændringer af disse vedtægter, herunder forslag om foreningens nedlæggelse, kan kun foretages på en ordinær generalforsamling når 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. Dog skal indvarslingen indeholde meddelelse om, at der er vedtægtsændringer på dagsordenen.

§ 8
I tilfælde af foreningens nedlæggelse overgår formuen til Nørrebros Børnehave, Neergårdsvej 9, 4800 Nykøbing Falster.

Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen og kun med 2/3 flertal.

Disse vedtægter træder i kraft straks.


Nykøbing Falster den 28.09.2023

Nina Skatt Trabjerg
Forperson

Wickie Varkila
Næstforperson

Majken Skov
Bestyrelsesmedlem

Vicki Røpke
Bestyrelsesmedlem

Sabine Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Annemarie Dunk
Institutionsleder